Gunnar Bang Pettersen

Gunnar Bang Pettersen

Trafikklærer

916 20 124

gunnar@gunnars-kjoreskole.no

Karin H. Pettersen

Karin H. Pettersen

Kontoransvarlig

900 47 140

karin@gunnars-kjoreskole.no

Ta kontakt

Adresse

9700 Lakselv

900 47 140

gunnar@gunnars-kjoreskole.no